Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

595 KBPobierz

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2

707 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.8 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Plan zagospodarowania terenu

1.8 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót

35 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ– Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ- Kosztorys ofertowy

59 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy

64 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy

137 KBPobierz