Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.8 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

33 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy dla CZĘŚĆI 1 / REJON I

64 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz ofertowy dla CZĘŚĆI 2 / REJON II

64 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ– formularz ofertowy dla CZĘŚĆI 3 / REJON III

65 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – formularz ofertowy dla CZĘŚĆI 4 / REJON IV

64 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – formularz ofertowy dla CZĘŚĆI 5 / REJON V

65 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy

71 KBPobierz