Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-09-30

IOś.271.1.30.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Przybkowo o nr geodezyjnym działki nr 11/3 obręb Przybkowo– fundusz sołecki”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon