Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

695 KBPobierz

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

681 KBPobierz

Załącznik nr 1 do WTSIWZ - Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2012 i 30.06.2013

95 KBPobierz

Załącznik nr 2 do WTSIWZ - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013r

84 KBPobierz

Załącznik nr 3 do WTSIWZ - Harmonogram spłat zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji

153 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.6 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

7.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

46 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Symulacja kosztu kredytu

116 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

33 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 6a do SIWZ - Regon,

459 KBPobierz

Załącznik nr 6b do SIWZ - Statut gminy,

12.1 MBPobierz

Załącznik nr 6c do SIWZ - Uchwała budżetowa na rok 2013 z załącznikami oraz Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2028,

1.6 MBPobierz

Załącznik nr 6d do SIWZ - Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

150 KBPobierz

Załącznik nr 6e do SIWZ - Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata,

185 KBPobierz

Załącznik nr 6f do SIWZ - Sprawozdanie RB-NDS za 2011 i 2012 r.,

79 KBPobierz

Załącznik nr 6g do SIWZ - Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach RB-Z za rok 2011 oraz 2012,

135 KBPobierz

Załącznik nr 6h do SIWZ - Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz wykazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenia kredytu,

28 KBPobierz

Załącznik nr 6i do SIWZ - Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 roku oraz prawidłowości i prognozy kwoty długu.

216 KBPobierz