Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-07-25

IOŚ. 271.1.25.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Wykonanie zjazdu z kostki betonowej Polbruk w m. Łeknica– fundusz sołecki” - cena złożonej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon