Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

2.3 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz ilości dni nauki w roku szkolnym 2013/2014

37 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

136 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

37 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

37 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

34 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy, że podczas transportu związanego z realizacją ww. zadania zapewni uczniom opiekę opiekunów podczas dowozów i odwozów

33 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - formularz ofertowy

76 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt umowy

94 KBPobierz