Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

4.1 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 -Wykaz obiektów do demontażu wyrobów zawierających azbest

69 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy

82 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

63 KBPobierz

Załącznk nr 7 - Projekt umowy

74 KBPobierz