Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.4 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

7.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ–Dokumentacja projektowa: Modernizacja budynku mieszkalnego w Barwicach,

7.6 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym ślepym,

354 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ– Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ– Wykaz osób,

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ– Oświadczenie o osobach,

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ– Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ– listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ– Formularz ofertowy,

63 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ– Projekt umowy.

118 KBPobierz