Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

3.0 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

7.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-szczegółowy zakres usług,

131 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia,

36 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ,

35 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy,

63 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy,

75 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Uchwała NR XXVI/186/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice,

1.4 MBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała NR XXVII/201/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/186/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice,

10.0 MBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała NR XXVI/190/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

1.4 MBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała nr XXVII/208/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

684 KBPobierz