Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-04-12

IOŚ. 271.1.10.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi o nr geodezyjnym działki 377 obręb Sulikowo”.

Wybrany Wykonawca:

Usługowy Zakład Kamieniarsko - Betoniarski i Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice

Cena brutto: 24.667,65 zł

BURMISTRZ

 inż. Zenon Maksalon