Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XXVI/185/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/161/12Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.03.2013r. poz. 1091.

2

Uchwała Nr XXVI/190/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakreise odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.03.2013 poz. 1092.

3

Uchwała Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalneDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.03.2013 poz. 1093.

4

Uchwała Nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościDz. Urz. Woj. z dnia 7.03.2013 poz 1128

5

Uchwała Nr XXVI/188/13 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.03.2013r. poz. 1129

6

Uchwała Nr XXVI/189/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.03.2013r. poz. 1137

7

Uchwała Nr XXVI/184/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wyoskości stawek procentowych przy sprzedaży likali i budynków mieszkalnychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.03.2013r. poz. 1177

8

Sprawozdanie Burmistrza Barwic w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2012r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.03.2013r. poz. 1380

9

Uchwała Nr XXVI/186/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwicehttp://bip.barwice.pl/index.php?id=113866.Dz. Urz. Woj. Zach. dnia 11.04.2013r. poz. 1504 

10

Uchwała Nr XXVII/201/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2013r. w spraiwe zmiany uchwały Nr XXVI/13/186/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w spraiwe Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.04.2013r. poz. 1505

11

Uchwała Nr XXVII/202/13 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/189/13  z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Dz. Urz. Woj. Zach z dnia 24.04.2013r. poz. 1740

12

Uchwała Nr XXVII/203/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.Dz. Urz. Woj. Zach z dnia 24.04.2013r. poz. 1741

13

Uchwała Nr XXVII/204/13 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 stycznia 2013r. Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6.05.2013r. poz. 1830

14

Uchwała Nr XXVII/208/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.DZ. Urz. Woj. Zach. z dnia 6.05.2013r. poz. 1831

15

Uchwała Nr XXIX/212/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20.06.2013r. poz. 2422
16Uchwała Nr XXX/227/13  Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/188/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.07.2013r. poz. 2723
17uchwała Nr XXX/228/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie ustalenia Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.09.2013r. poz. 3132
18Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI/189/13 z dnia 13 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.07.2013r. poz. 2724
19Uchwała Nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Barwice spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczaniaDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.11.2013r. poz. 3939
20Uchwała Nr  XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.11.2013r. poz. 3785
21Uchwała Nr XXXII/236/ 2013 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.11.2013r. poz. 3786
22Uchwała Nr XXXII/237/2013  Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.11.2013r. poz. 3787
23Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.11.13 po z. 3788
24Uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Barwice spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczeniaDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.12.2013 poz. 4436
25Uchwała Nr XXXIV/248/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barwice na rok 2014Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.01.2014 r. poz. 157
26Uchwała Nr XXXIV/255/13 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.01.2014r. poz. 158