Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

3.6 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

115 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

36 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy-osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

35 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy

105 KBPobierz