Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XVI/107/2012 w sprawie  zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności gminy Barwice oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym  a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 marca 2012 poz. 607

3.

Zarządzenie Burmistrza Barwic  Nr 104/2012 z dnia 21 marca 2012 w sprawie przedstawienia   sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego  z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2011r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16.04.2012 poz. 847

4

Uchwała Nr XVIII/114/2012 w sprawie określenia zasad dofinansowania,  usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.05.2012 poz. 1049

5

Uchwała Nr XVIII/115/2012  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  za usługi odbierania odpadów  z nieruchomości na terenie Gminy Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.05.2012 poz. 1130

6

Uchwała Nr XIX/122/2012 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.06.2012 poz. 1492

7

Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2012r. W sprawie określenia zasad dofinansowania, usuwania i unieszkodliwiania  odpadów zawierających azbest z terenu gminy Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20.07.2012 poz. 1685

8

Uchwała Nr XXII/142/2012 w sprawie  nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Barwicach

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.10.2012 poz. 2216

9

Uchwała Nr XXII/147/2012 w sprawie  zmiany obwodu Gimnazjum w Barwicach gm. Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.10.2012 poz. 2217

10

Uchwała Nr XXII/148/2012 w sprawie  zmiany obwodu Szkoły  Podstawowej w Starym Chwalimiu  gm. Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.10.2012 poz. 2218

11

Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 poz. 2601

12Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 poz. 2602

13Uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 poz. 2603

14

Uchwała Nr XXIV/159 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Barwice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.01.2013 poz. 162
15

Uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Barwice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.01.2013 poz. 163
16

Uchwała Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własnosći nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.01.2013 poz 164
17Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barwice na rok 2013 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.01.2013 poz. 423
18Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.01.2013 poz. 424
19Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu gminy barwice  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.02.2013 poz. 790
20Uchwała Nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad gospodrowania mieniem GminyDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.03.2013 poz. 1090